Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.

Разбрах

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за цялата страна

Условия

Важно!Моля внимателно прочетете условията преди да пристъпите към използване на уеб сайта и за online пазаруване .В случай, че ползвате интернет магазина с наименование technozona.net се счита, че безуслов­но приемате и сте съгласни с посочените по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта http://www.technozona.net за краткост наричан "уеб сайта", собственост на technozona.net , наричан за краткост "Търговец" и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост "Потребител".

technozona.net може по всяко време да променя настоящите Условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези Промени и Обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. technozona.net не поема ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията.technozona.net не поема отговорност за пропуски или грешки в или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт. Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на technozona.net (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Условия за покупка

За да бъде приложима, цената на продукта/услугата трябва да бъде правилна и сериозна. По този начин ТЪРГОВЕЦА  предупреждава, че има моменти, когато в резултат на неизправност на САЙТА или грешка, цената показана на САЙТА може да не е истинската. В тези случаи ТЪРГОВЕЦА ще информира КЛИЕНТА относно правилната цена.

Във всеки случай точността на цената ще се проверява в момента на потвърждение на ПОРЪЧКАТА.

В случай, че истинската цена на един продукт е по-ниска от тази, която е показана в САЙТА, ще се таксува по-ниската стойност. Ако поради неизправност на САЙТА показаната цена в САЙТА е по-ниска от истинската цена за продажба, Вашата ПОРЪЧКА ще бъде отхвърлена.  В този случай, трябва да се извърши друга ПОРЪЧКА за закупуване на продукта с истинската му цена.

С изключение на случаите, когато е посочено друго, цената включва ДДС, както и всеки друг вид данък.
Цената, начинът за плащане и периодът за плащане са посочени в ПОРЪЧКАТА.


Всички цени в електронния магазин на technozona.net са окончателни и важат за деня на поръчката.
Всички цени на продуктите са в лева с включено ДДС. Вие получавате допълнителен  % отстъпка при покупки online през сайта www.technozona.net,като тези отстъпки не важат за стоки в промоция.Всички продукти, поръчани през сайта, които в момента на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени в срок до 1 работен ден от датата на потвърждение на поръчката.
Доставката се извършва на посочен от вас адрес с куриер.
След извършване на покупка в електронния магазин ще получите потвърждение по електронната поща с всички данни за вашата поръчка и обаждане от наша страна с допълнителна информация за сроковете на доставка.

Условия на гаранцията

Във връзка с чл.47 ал.2 т 12 , Търговеца предлага на Потребителя стоки със законова гаранция от 2 години в съответствие с договора за продажба от разстояние.
Гаранционният ремонт се провежда в оторизираните сервизни центрове при наличие на правилно попълнена гаранционна карта. Гаранционната карта се намира в комплекта дадена ви заедно с документите за доставка ,който ще ви предостави куриера.

Всички стоки, закупени от нас, имат пълната гаранция за периода, установен от фирмите производители.
Гаранционният ремонт се провежда в оторизираните сервизни центрове при наличие на правилно попълнена гаранционна карта. Гаранционната карта се намира в комплекта дадена ви заедно с документите за доставка ,който ще ви предостави куриера.
За да избегнете евентуални проблеми с признаването на гаранцията, моля пазете всички документи, придружаващи стоката при нейната продажба.
Гаранционните срокове на стоките се установяват в съответствие с гарантираните от техните производители срокове. Информация за срока на гаранцията на която и да е стока можете да намерите в нейното описание.
Гаранцията не важи за изделия, при които са възникнали повреди в следствие на:

• Нарушени от потребителя правила за експлоатация, съхранение или транспортиране на стоките;
• Действия на трети лица;
• Ремонт или извършване на несанкционирани от производителя конструктивни или схемотехнически изменения от неупълномощени лица;
• При отклонения от стандартните (БДС) норми на захранващите или телекомуникационните мрежи;

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

Търговецът удоволетворява искане за разваляне на договор за продажба и възстановява заплатената от Потребителя сума , след удоволетворяване на 3/три /рекламации чрез извършване на ремонт  на една и съща стока в рамките срока на гаранцията разстояние по чл.115 от ЗЗП.

Подмяна на техника

Правила за подмяна:

1. Смяната на продукта се извършва еднократно и при условие че той не е бил в употреба, запазил е търговския си вид, потребителските свойства, пълния комплект аксесоари, компоненти и документация, влизащи в състава на стоката, както и че не е нарушена тяхната опаковка*, съхранени са пломбите, фабричните лепенки и касовия бон.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.2. Не подлежат на подмяна:

• Стоки, купени на кредит;
• Стоки в еднократна опаковка, ако са били разопаковани;
• Стоки, неподлежащи на подмяна съгласно "Закона за защита на правата на потребителите" - стоки за лична хигиена (например сешоари, щипки за коса, епилатори, електрически самобръсначки, машинки за подстригване, четки за зъби и др.)
• стоки, вече използвани за приготвяне на храна или термична обработка на продукти (например кухненски роботи, микровълнови печки);
• преоценени стоки;
Ако стоката, подлежаща на подмяна, е доставена на клиента и новата стока също предстои да бъде доставена, то цената на доставката е за сметка на клиента.

* Нарушаване на опаковката - частично или пълно нарушение на външния вид на опаковката, отсъствие на който да било компонент на опаковката или силното им, невъзстановимо повреждане.

Авторски права и ограничения свързани с тях.

Без изричното съгласие на technozona.net не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Защита на личните данни

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на technozona.net при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от technozona.net по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от technozona.net за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в сайта . technozona.net изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица. technozona.net си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Препратки към други уеб сайтове, собственост на трети лица

Препратките към други сайтове са единствено и само за ваше удобство. technozona.net не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за тях и тяхното съдържание.

Регистриране на Потребителите

Потребителят може да купува онлайн стоки от магазина след като се регистрира по посочения начин.При попълване на формата за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата на уеб сайта данни, както и да ги промени /заяви наново/ в 7 дневен срок в случай, че в част от тях е настъпила промяна. Потребителят декларира и заявява, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни и пълни. Ако Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпилите промени в рамките на указания по-горе срок и само в случай, че посоченото по-горе нарушение не представлява нарушение или престъпление по смисъла на българското право, Търговецът има право да спре незабавно и без предизвестие регистрацията на съответния Потребител. Ако посоченото нарушение създава съмнение в Търговеца относно характера и целите, които преследва, то Търговеца освен мерките, посочени в предходното изречение, информира компетентните органи.
В случай на спор и /или неяснота относно това кое лице е обвързано с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока, а в случаите на избрана форма "наложен платеж", обвързаното лице е лицето, от чието име е направена регистрацията.
Уеб сайтът има право да събира и обработва информация за своите Потребители във връзка с обичайната дейност на Уеб сайта, както и за предлагане на нови стоки и услуги. Всеки един Потребител с приемането на Общите условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от Потребителя за това.

Начин на извършване на покупка

Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки след като се е регистрирал и влезе в своя профил. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона "Купувам" в офертата на желаната стока. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и Търговеца изрично. При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на Потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на Търговеца.
Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след като Търговеца се свърже по телефона или посредством e-mail съобщение с Потребителя, който от своя страна трябва още веднъж недвусмислено да потвърди поръчката си. В случай, че Потребителя заплати избрания продукт по електронен път, допълнително потвърждение на поръчката не е необходимо.
От съображения за сигурност когато Потребителят направи поръчка се записва неговия IP адрес и името на Интернет доставчика му.

Методи за плащане

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:

    Наложен платеж - в брой при доставка

Права и задължения на страните

Търговецът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

Търговецът има право да изпраща на регистрираните на уеб сайта Потребители незаявени предварително търговски съобщения до Потребителите, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого Потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми Търговеца. С оглед сигурността на Потребителското име и парола, при напускане на Уеб сайта винаги да натиска бутона за "Изход". Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока, както и разходите по доставката, ако такова се изисква съгласно условията и по начините, посочени в настоящите общи условия. Цялата отговорност за настъпили в следствие нарушения на предходните задължения на Потребителя последици е изцяло за сметка на Потребителя и той не може да предявява каквито и да било претенции по отношение на Търговеца.
Потребителят има право да получи информация от Търговеца относно реда и начина за рекламации за всяка една от стоките предлагани от Търговеца, като Търговеца е длъжен да му окаже съдействие във всички случаи на рекламация съгласно действащото законодателство и утвърдените добри практики в търговията.
Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други Потребители на магазина или правото им да ползват магазина.
Ако Потребителят на Уеб сайта не спазва гореописаните задължения, уеб сайтът има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до Потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на Потребителя, както и да уведоми компетентните органи ако прецени, че тези действия и постъпки представляват нарушение и /или престъпление.

Връщане на стока

  !!! Когато клиент е направил поръчка , тя е потвърдена и изпратена чрез куриерската фирма , клиентът има право да откаже получаването на продукта/те/ , но транспортните разходи в двете посоки са за сметка на клиента по стандартна тарифа на съответната куриерска фирма,в зависимост от теглото на уреда и населеното място.

Потребителят има право да откаже заявената от него стока само в случай, че:

• Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
• Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай Потребителят и куриерът съставят протокол за състоянието на пратката.
• Цената на доставеното не съответства на платената цена.
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Ако Потребителят се откаже в посоченият по-горе срок,трябва предварително писмено да информира technozona.net, на следният имейл адрес: info-6@technozona.net, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:1. банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока
2. При плащане с банкова карта, заплатената сума ще бъде възстановена единствено с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката
3.С Т А Н Д А Р Т Е Н Ф О Р М У Л Я Р На  за упражняване на отказ от покупка, извършена от разстояние: (Mоля, попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) До: technozona.net, електронен адрес: www.technozona.net, електронна поща: office@technozona.net­ От: ______________________________________________ /три имена/, с адрес: ___________________________________________________________________________________________, с телефон за контакт: ______________________ С настоящото Ви уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор с № _______________ за покупка на следните стоки: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, поръчани на ___________ 20__ г. /, получени от _______________________________на адрес ________________________________________________________________ на ___________ 20__ г. Дата __________________________ /Имена и подпис на купувача/ Забележка: Неправилното се зачертава, нужното се попълва Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от Winning защитни стикери.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на technozona.net, рискът от случайното  погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, technozona.net се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от тридесет работни дни от връщането на стоката.

Промени в Общите условия

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Търговеца. Изменените общи условия ще бъдат достъпни чрез сложената на видно място на сайта препратка (линк). Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и уеб сайта, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на общите условия заявка за покупка на стоки.
Ако определена клауза и /или част от насоящите Общи условия бъде обявена за нищожна, това не води до нищожност на Общите условия като цяло. Всички останали текстове имат обвързваща сила между страните.За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилагат действащото законодателство на Република България.